Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021

Granturile Norvegiene 2014-2021

Istoric

Spaţiul Economic European (SEE) a luat fiinţă la 1 ianuarie 1994, odată cu intrarea în vigoare a Acordului semnat la 2 mai 1992 între Uniunea Europeană (UE) şi trei dintre cele patru state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS): Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei. Documentul prevede dezvoltarea unei pieţe interne unice, guvernate de conceptul celor 4 libertăţi de circulaţie: a mărfurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. Astfel, în cadrul SEE sunt cuprinse Statele Membre UE și cele 3 state AELS menționate, într-o zonă de liber schimb, în care cetăţenii şi operatorii economici au drepturi şi obligaţii egale.

În vederea îndeplinirii echitabile a obligațiilor ce decurg din calitatea de Stat Membru SEE pentru perioada 2014-2021, având ca scop reducerea disparităților sociale și economice din SEE, au fost încheiate Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN) și Protocolul 38c la Acordul SEE, documente care reglementează sprijinul financiar nerambursabil pe care cele 3 state îl acordă unor state membre UE. Negocierile între cele 3 state donatoare și UE cu privire la Mecanismele Financiare SEE și Norvegian au început în anul 2014, iar Acordul privind MFN și Protocolul 38C au fost semnate în data de 03 mai 2016.

Pentru 2014-2021 ambele mecanisme financiare păstrează ca obiective generale susținerea coeziunii economice și sociale în Europa, prin creștere economică și dezvoltare durabilă, și își propun să contribuie în continuare la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în 5 sectoare prioritare, astfel:

  1. Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
  2. Incluziunea socială și combaterea sărăciei;
  3. Mediu, energie, schimbări climatice și reducerea emisiilor de carbon;
  4. Cultură, societatea civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale; și
  5. Justiție și afaceri interne.

În cadrul acestor sectoare prioritare, au fost definite 23 de arii de programare (vezi “blue Book”).

În acest sens, au fost elaborate Memorandumuri de Înțelegere între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea MFSEE pentru perioada de programare 2014-2021. Documentele respective stabilesc entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian, respectiv Spațiul Economic European pentru perioada 2014-2021, rolul și funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică lista sectoarelor prioritare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismelor financiare în perioada 2014-2021, identificarea programelor aprobate pentru finanţare, cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.

Memorandumurile de Înțelegere menționate au fost semnate la data de 13 octombrie 2016 la București, în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.1 lit. e din Legea nr. 590/2003 privind tratatele. Documentele au intrat în vigoare la data exprimării consimțământului părților prin semnare, în conformitate cu prevederile art. 18 alin 2 din Legea 590/2003, precum și cu prevederile art. 11 din Constituție, privind obligația îndeplinirii întocmai și cu bună credință a obligațiilor ce revin din tratatele la care este parte statul român, fără a se face distincție în funcție de modalitatea de exprimare a consimțământului de a deveni parte la acestea. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2101/2016.

În vederea optimizării implementării granturilor, pentru perioada 2014-2021 a fost redus  numărul de programe la 12, iar Operatorii de Program au fost selectați în baza rezultatelor obținute în perioada de programare 2009-2014, acestea fiind structuri care au capacitatea necesară și au obținut rezultate vizibile in implementarea proiectelor, după cum urmează:

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește în continuare rolul de Punct Național de Contact, iar Ministerul Finanțelor Publice va exercita atribuții de Autoritate de Certificare și Plată, precum și de Autoritate de Audit (prin UCAAPI)

Mecanismul Financiar Norvegian este cunoscut și sub denumirea de “Granturile Norvegiene” (Norway Grants).

Programul Afaceri Interne (2014-2021)

În cuprinsul Memorandumului de Înțelegere sunt precizate cadrul general de alocare al fondurilor, domeniile de finanțare, bugetele alocate, fiind definiți Operatorii de Programe (OP), Partenerii de Programe din Statul Donator (DPP) și Organizațiile Internaționale Partenere (IPO). Documentul de referință conține informații generale cu privire la modalitățile în care se vor constitui viitoarele relații dintre Statul Donator și Statul Beneficiar, precum și particularități privind ariile de programare în cadrul cărora vor fi implementate programele.

Astfel, pentru perioada de programare 2014-2021, Ministerul Afacerilor Interne deține calitatea de Operator de Program pentru Programul Afaceri Interne, și va gestiona un buget total de 28.235.294 euro (reprezentând o alocare de peste 4.5 ori mai mare decât cea de care MAI a dispus în cadrul de programare MFN 2009-2014). Absorbția fondurilor nerambursabile reprezintă una dintre prioritățile fundamentale ale României, iar alocarea substanțială de din partea Statului Donator în perioada de programare 2014-2021 trebuie valorificată optim, aceasta reprezentând o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum și un element central de sprijin al bugetului național.

Cadrul legal

Având în vedere importanța valorificării cât mai eficiente a fondurilor nerambursabile și asigurarea condițiilor unei absorbții cât mai bune, au fost demarate măsurile necesare asigurării cadrului legal la nivel național pentru a se asigura reglementările incidente pentru perioada de programare 2014-2021 în timp util, în lipsa cărora fondurile alocate de finanțatori, deși disponibile, nu pot fi utilizate. În acest sens, a fost elaborată deja Ordonanța de Urgență nr 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014 - 2021 și Mecanismului financiar norvegian, precum și alte inițiative legislative naționale în domeniu.

În acest context, pentru desfășurarea activităților necesare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea MFN, în calitate de Operator de Program, a fost elaborat și cadrul legal intern specific, respectiv Ordinul nr. 39/2018 al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de Operator de Program, pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021. Documentul stabilește structurile desemnate ale OP și ansamblul de responsabilități la nivelul Operatorului de Program.

În vederea stabilirii criteriilor de alocare, Norvegia, prin instituțiile sale abilitate (Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei (MAEN) și Oficiul Mecanismului Financiar (FMO - Financial Mechanism Office, cu sediul la Bruxelles), au stabilit coordonatele și procedurile necesare, precum și pașii de parcurs. FMO a elaborat documentul de sprijin al programării, denumit “Blue Book”, în care sunt descrise sectoarele și ariile de programare, precum și cerințele donatorilor cu privire la domeniile finanțabile în cadrul fiecărei arii.

OP a efectuat consultări cu factorii interesați (stakeholders) și cu promotorii de proiecte din cadrul MAI, fiind stabilite ideile de proiecte și identificate principalele activități ce urmează a fi întreprinse în cadrul acestora. Au fost purtate negocieri cu Punctul Național de Contact (PNC), cu partenerii de program din statul donator și cu FMO, fiind pregătită și formalizată Nota Conceptuală (Concept Note - reprezintă documentul care stă la baza elaborării Acordului de Program și care cuprinde, pe fiecare arie de program, descrierile proiectelor, ale obiectivelor generale și specifice (outcomes), ale rezultatelor și indicatorii (outputs), componenta bilaterală, alocările bugetare la nivel de proiecte și fonduri, etc.). Aceasta a fost aprobată de către finanțatori, și a stat la baza pregătirii Acordului de Program (AP – reprezintă echivalentul contractului de finanțare), document negociat cu PNC și FMO, încheiat între Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe și Ministerul Fondurilor Europene, și semnat la data de 19 iunie 2018). Concomitent cu Acordul de Program, Operatorul de Program – MAI a încheiat și semnat cu Ministerul Fondurilor Europene Acordul de Implementare al Programului, tot la data de 19 iunie 2018.

În cadrul Programului Afaceri Interne proiectele predefinite vor fi finanțate printr-un mecanism de prefinanțare integral, iar cofinanțarea națională este de 15%.

Arii de Program și proiecte pre-definite

Implementarea Programului Afaceri Interne se va realiza printr-un număr de 5 proiecte predefinite, care vor fi completate cu apeluri de proiecte, astfel:

1. Aria de Program 18 – Azil și migrație

Proiect pre-definit nr.1: „Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”

2. Aria de Program 20 – Cooperare polițienească

Proiect pre-definit nr. 2: „Consolidarea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea criminalității”

Proiect pre-definit nr. 3: „Combaterea infracțiunilor motivate de ură și a extremismului violent, cu accent pe populația Roma și creșterea calității serviciilor de poliție”

3. Aria de program 23 – Intervenție și Prevenire a dezastrelor

Proiect pre-definit nr. 4: „Îmbunătățirea capacității de pregătire pentru o rezistență mai puternică la dezastre”

Proiect pre-definit nr. 5: „Creșterea rezilienței și pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice”               Apeluri de Proiecte

În afară de proiectele predefinite, Operatorul de Program va organiza 3 categorii de apeluri de proiecte, astfel:

                      buget total: 882.353 euro

 

                      buget total: 882.353 euro

 

                       buget total: 617.647 euro

Operatorul de Program va publica pe site-ul www.norvegian.mai.gov.ro ghidurile și condițiile necesare pentru depunerea apelurilor de proiecte, iar acestea vor fi selectate printr-o procedură competitivă transparentă.

Pentru detalii, vă rugăm să urmaţi următoarele link-uri: